bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży

27.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy , ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mpgkim.lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest frezowanie starej i wykonane nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży: 1. Frezowanie cząstkowe nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm: ul. Zjazd, Wojska Polskiego, Poznańska, Szosa Zambrowska, Rządowa, Polowa oraz Al. Legionów w ilości ok. 3400 m2. 2. Frezowanie cząstkowe nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm: ul. Wojska Polskiego w ilości 320 m2. 3. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 4 cm (po zagęszczeniu) - warstwa ścieralna: ul. Zjazd, Wojska Polskiego, Poznańska, Szosa Zambrowska, Rządowa, Polowa oraz Al. Legionów w ilości ok. 3720 m2. 4. Wykonanie warstwy bitumicznej gr. 5 cm - warstwa wiążąca (asfalt D50 z dodatkiem gumy): ul. Wojska Polskiego w ilości ok. 320 m2. 5. Frezowanie kolein nawierzchni bitumicznej: ul. Wojska Polskiego, Zjazd, Szosa Zambrowska w ilości ok. 4300 mb. 6. Wykonanie nakładki bitumicznej gr. 10 cm wraz z frezowaniem nawierzchni na ul. Zjazd w ilości ok. 792 m2 zgodnie z następującą technologią: warstwa wiążąca gr. 5 cm (asfalt D50 z dodatkiem gumy), warstwa ścieralna gr. 5 cm. 7. Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z frezowaniem nawierzchni na Al. Legionów w ilości ok. 270 m2, warstwa ścieralna gr. 4 cm. 8. Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych, tj. włazów i wpustów deszczowych w szacunkowej ilości 5 szt. II. Wymagania związane z realizacją zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższą informację należało będzie wpisać w formularzu oferty oraz dołączyć informację określającą zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia. 2. Połączenie starej i nowej nawierzchni za pomocą plastycznych taśm bitumicznych zagruntowanych emulsją gruntującą, uszczelnienie połączeń masą zalewową. 3. Urobek z frezowania (destrukt) należy dostarczyć do bazy MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22. Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie dokument WZ podpisany przez pracownika Zamawiającego. 4. Miejsca frezowania i wykonania nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej wskazywane będą na bieżąco przez pracownika MPGKiM ZB - inż. Krzysztofa Siedleckiego. 5. Szacunkowa ilość łat: o pow. 0 - 10 m2 - 30 %, o pow. powyżej 10 m2 - 70 %. 6. Prace związane z wykonaniem nawierzchni należy prowadzić przy użyciu rozkładarki do mas bitumicznych oraz walca drogowego. 7. Nakładkę bitumiczną na ul. Zjazd oraz Al. Legionów należy wykonać w sposób zgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Nawierzchnie z betonu asfaltowego, zgodnie z następującą technologią: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (asfalt D 50 z dodatkiem gumy) grubości 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm. III. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) organizacja zaplecza, b) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskanie jego zatwierdzenia od organu zarządzającego ruchem, c) zabezpieczenie prowadzonych robót drogowych z zachowaniem najwyższej staranności, wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, d) zabezpieczenie istniejących nawierzchni, dróg, dojść przed uszkodzeniami, e) użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie, niezbędne atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego, dopuszczone do stosowania wg wymogów obowiązującego prawa, f) wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielanych przez Zamawiającego, g) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek, h) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbioru komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, i) pozostałe czynności towarzyszące niewymienione w SIWZ niezbędne do zakończenia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. IV. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. V. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższą informację należało będzie wpisać w formularzu ofertowym, dołączyć informację określającą zakres rzeczowy i finansowych tych części oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, również tych na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. VI. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość jednostek obmiarowych może ulec zmianie - zmniejszeniu. Podane wartości są ilościami przybliżonymi. VII. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. 18 miesięcy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 5000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) dysponował co najmniej jedną frezarką do nawierzchni, rozkładarką mas bitumicznych, walcem drogowym oraz środkami transportowymi do wywozu urobku z frezowania (destruktu). Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (sprzętu i maszyn) dostępnych wykonawcy robót budowlanych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w następującym zakresie: - kierownik robót w specjalności : uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane zgodnie z art. 12, 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia a odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument Pełnomocnictwa. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. b) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; c) dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty; d) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, e) zaakceptowany (parafowany) wzór umowy - załącznik 4 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97
2 - Termin gwarancji - 3

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany sposobu i organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz postanowieniami niniejszej umowy. c) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. d) przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działanie siły wyższej, zmianę zakresu robót, wstrzymania robót lub przerw w ich wykonywaniu i pozostałych okoliczności niemożliwych do przewidzenia. e) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - w takim przypadku istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. f) wystąpienia robót zamiennych wynikających ze zmian wprowadzanych na etapie realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. g) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu za zgodą Zamawiającego o czas niezbędny do zakończenia wykonania robót w sposób należyty, nie dłużej jedna niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Postanowienia z § 10 ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Dopuszczalna jest każda zmiana postanowień niniejszej umowy rozumiana w ten sposób, że wiedza o jej wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania przetargowego. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy powinien być wyrażony na piśmie. 5. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mpgkim.lomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22 Dział Administracyjno - Techniczny, p. 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

bip.mpgkim.lomza.eu/pliki/SIWZ_i_zalaczniki1.rar

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 109717-2015 z dnia 2015-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomża
I. Przedmiotem zamówienia jest frezowanie starej i wykonane nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży: 1. Frezowanie cząstkowe nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm: ul. Zjazd, Wojska Polskiego, Poznańska, Szosa Zambrowska,...
Termin składania ofert: 2015-08-07

Numer ogłoszenia: 115919 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109717 - 2015 data 23.07.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
· W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mpgkim.lomza.pl.
· W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mpgkim.lomza.eu.
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, sekretariat (I piętro).
· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, sekretariat (I piętro).

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 12.08.2015 r. godz. 09:00.

UWAGA:

Zmiana treści SIWZ (04.08.2015 r.)

userfiles/zmiana_tresci_SIWZ-03_08.pdf

UWAGA:

Wyjaśnienie treści SIWZ (04.08.2015 r.)

/userfiles/wyjasnienie_tresci-03_08.pdf

Opublikował: Roman Budyka
Publikacja dnia: 27.07.2015

Dokument oglądany razy: 1048
« inne aktualności